De loting voor het NK Elite 2020 is bekend! Deze kan je onderaan de pagina downloaden, evenals het nieuwe wedstrijdreglement voor 2020. De belangrijkste wijzigingen in het wedstrijdreglement vind je op pagina 2, 3 en 4. Lees deze vooral goed door!

De kwartfinales worden gebokst op 26 januari, de halve finales op 1 februari en de finales vinden plaats op 2 februari.

NK Boksen 2020 logo fc

Kaarten zijn verkrijgbaar via:

Tickets NK Boksen 2020 nu online verkrijgbaar!

Medische afmeldingen dienen met onderbouwing naar de voorzitter van de MedCom te worden verzonden: edvwijk@ziggo.nl

De belangrijkste wijzigingen in het wedstrijdreglement op een rijtje:

 • Artikel 7.4 De boksers met het afgesproken gewicht en gladgeschoren op de juiste tijd voor de weging aanwezig zijn. Vrouwelijke boksers moeten vanaf 13 jaar een verklaring omtrent zwangerschap inleveren.
 • Artikel 7.7 Boksers die om medische redenen niet kunnen boksen op de afgesproken organisatiedatum, zijn verplicht een medische verklaring hieromtrent te overleggen aan de voorzitter van de MedCom, deze gaat bezien of de absentie rechtvaardig is.
 • Artikel 7.8 Indien een definitief ingeschreven bokser niet kan boksen, op andere redenen als boven In art.7.7, zal de WenE – na schriftelijke melding door de organisator- de overmacht situatie waar nodig aan het het Bondsbestuur voorleggen voor een advies met betrekking tot het opleggen van een disciplinaire maatregel of zal artikel 9.9 in werking treden.
 • Artikel 7.9 Het (voortijdig) opheffen van de disciplinaire maatregel gebeurt door schriftelijk bericht van de WenE of TD.

In onderstaande vier artikelen staat wijzigingen m.b.t. Cadetten en Scholieren. De Cadetten van voor 2020 heten nu Scholieren (voor 2020 jaargang 2006 en 2007, het jaar dat men 13 wordt t/m het jaar dat men 14 wordt. En de Scholieren van voor 2020 heten nu Cadetten (voor 2020 jaargang 2008 t/m 2010 , het jaar dat men 10 wordt t/m het jaar dat men 12 wordt.

 • Artikel 8.2
 • Artikel 20.1
 • Artikel 22.4
 • Artikel 22.5
 • Artikel 9.9 Nieuw artikel toegevoegd: 9.9: Wanneer bij Boksers, trainer/coaches en clubs die zich hebben ingeschreven voor een door de NBB geaccrediteerd evenement welke vallen onder de WenE , en door “niet op komen dagen” of afwezig zijn zonder geldige onderbouwing , overgewicht of afmelding op medische grond welke niet is gestaafd door de MedCom wordt er door de WenE een startverbod van 6 maanden waarvan 3 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 1 jaar gehanteerd . Als er andere of ernstige overtredingen zijn wordt dit bij de tucht commissie neergelegd voor sanctionering.
 • Artikel 10. WCO vervalt en wordt gewijzigd in de WenE.
 • Artikel 10. De Wedstrijden en Evenementen commissie (WenE):

10.1. De WenE bestaat uit een voorzitter, en uit twee of meer leden die ten tijde van hun benoeming tenminste twee aaneengesloten jaren lid van de Boksbond zijn.

10.2. De leden van een commissie verdelen in onderling overleg de overige taken.

10.3. Leden van de WenE worden benoemd of ontslagen door het Bondsbestuur. Leden van de WenE worden voor drie jaar benoemd. Indien het functioneren van een lid van de WenE hiertoe aanleiding geeft, zal de voorzitter van de WenE het betrokken lid door een ander gelijkwaardig lid vervangen.

10.4. De WenE ontvangt meldingen van de organisaties en/of DTC ten aanzien van het naleven van de reglementen door de wedstrijdorganisaties en de betrokken deelnemers. Bij geconstateerde overtreding rapporteert en adviseert de WenE aan het Bondsbestuur.

10.5. De WenE is op grond van artikel 42 bevoegd te beslissen op de bezwaren tegen de indeling van boksers in een vaardigheidsklasse door DTC, zoals bedoeld in artikel 21 van dit reglement.

10.6. De WenE adviseert en rapporteert aan het Bondsbestuur over de meldingen, betrekking hebbende op de technische en wedstrijd gerelateerde zaken t.a.v. het niet naleven van de afspraken gemaakt tussen een organisatie en de deelnemende bokscentra waarbij één der partijen zich benadeeld acht.

10.7. De WenE draagt zorg voor melding aan de DC’s van het desbetreffende district en plaatsing op de website (www.boksen.nl) van de startverboden.

10.8. De WenE is verantwoording verschuldigd aan het Bondsbestuur.

10.9. De WenE organiseert , faciliteert en coördineert de verschillende NK’s en het NNK/ZNK en adviseert en faciliteert waar nodig bij clubwedstrijden.

 • Artikel 12.1 De Districtstechnische Commissie (DTC) bestaat uit tenminste drie technisch gediplomeerde leden van de Boksbond die worden benoemd door het districtsbestuur en op het tijdstip van hun verkiezing al tenminste twee aaneengesloten jaren lid zijn van de Boksbond. De DTC kiest uit haar midden zowel een voorzitter als een secretaris. Er zijn 5 districten in Nederland: Noord, Noord-Holland, Zuid-Holland, Oost en Zuid.
 • Artikel 13.4 Indien aan de bepalingen uit lid 1, 2 en 3 niet is/wordt voldaan, wordt een wedstrijdorganisatie geweigerd. Het voorgaande geldt niet indien er sprake is van een spoedaanvraag. De WenE beslist in samenspraak met het bondsbestuur
 • Artikel 15.4 De heren Jeugd boksers vanaf 69kg boksen nu ook met 12 ounce handschoenen en worden dus gelijk gesteld aan de elite heren;

In alle gewichtsklassen worden handschoenen van minstens 10 oz (284 gram) gebruikt. Het gewicht van de vulling mag niet meer zijn dan ongeveer 50% van het totale gewicht van de handschoen. Het gebruik van handschoenen wordt als volgt ingedeeld:
- 12 oz handschoenen door de herenboksers Elite én Jeugd in gewichtsklassen: 69 kg t/m 91+ kg;
- 10 oz handschoenen door de herenboksers Elite én Jeugd in gewichtsklassen: 49 kg t/m 63 kg;
- 10 oz handschoenen door dames, en herenboksers in de andere klassen en gewichten.

Artikel 18.3 Bij de trappen dienden de volgende materialen aanwezig te zijn:

- Een emmer water;
- Een spuwbak;
- Een krukje of draaibaar zitje, aan de ringpaal bevestigd.
- Een fles water of drinkfles, dit moet door de trainer/coach worden geregeld.

 • Artikel 22.1 Elite en Jeugd heren boksen in de volgende 8 gewichtsklassen: 48-52 Kg, 57 Kg, 63 Kg, 69 Kg, 75 Kg, 81 Kg, 91 Kg en 91+ Kg
 • Artikel 22.2 Onderstaande toegevoegd (dames Elite). Voor de OS in 2020 gelden 5 gewichtsklassen 48-51 Kg, 57 Kg, 60 Kg, 69 Kg, 75Kg
 • Artikel 22.3 Junioren dames en heren boksen in de volgende 14 gewichtsklassen: 44-46 Kg, 48 Kg, 50 Kg, 52 Kg, 54 Kg, 57 Kg, 60 Kg, 63 Kg, 66 Kg, 70 Kg, 75 Kg, 80 Kg 90 en 90+ Kg.
 • Artikel 22.4 Scholieren dames en heren boksen in de volgende 17 gewichtsklassen: 37-40 kg, 42 kg, 44 kg, 46 kg, 48 kg, 50 kg, 52 kg, 54 kg, 57 kg, 60 kg, 63 kg, 66 kg, 70 kg, 75 kg, 80 kg, 90kg en 90+ kg.
 • Artikel 24.5 Dames boksers in verwachting mogen niet deelnemen aan wedstrijden of demonstraties van de Boksbond. Dames boksers vanaf 13 jaar die willen deelnemen aan wedstrijden of demonstraties dienen bij het keuren door de keuringsarts een verklaring omtrent zwangerschap te overleggen dat zij niet in verwachting zijn.
 • Artikel 32.3 Elke amateurbokser, uitkomend voor een Nederlandse bokscentrum, moet zich laten bijstaan in de ring door een trainer/coach die beschikt over een licentie afgegeven door de Boksbond. Elke trainer/coach mag zich buiten de ring door een helper laten bijstaan, deze helper mag niet binnen de ringtouwen komen. Wanneer er een AIBA gediplomeerde cutman aanwezig is kan deze toegevoegd worden na goedkeuring van de supervisor.
 • Artikel 32.4 Zowel voor, tijdens de rustpauze als na de partij mag per bokser slechts 1 trainer/coach of AIBA gediplomeerde cutman de ring betreden.
 • Artikel 21.2 Artikel 8.1 Een deelgenomen vecht- en ringsportwedstrijd, door AIBA genoemd in de definitie naar een “Individual Physical Contact Sport”, telt in beoordeling mee als een deelgenomen bokswedstrijd.

Wanneer boksers in internationaal verband wel al zijn uitgekomen tegen A boksers dienen deze ook in Nederland als A bokser te worden gezien dit dient dan ook in het startboekje te worden bijgeschreven door de technische leiding van de NBB (Bondscoach of DTC)

 • Artikel 32.7 Het is trainer/coach verboden de handschoenen te vervormen of te breken, tijdens de ronden water/verfrissende middelen naar de bokser te werpen of op enige ongeoorloofde wijze proberen invloed uit te oefenen op het verloop van de partij.Beide artikelen gaan over de jury indeling aan de ring, ik heb deze herschreven.
 • Artikel 33.3
 • Artikel 33.4
 • Artikel 42.1 De trainer/coach kan, namens de bokser, binnen drie werkdagen na de indeling schriftelijk bezwaar aantekenen tegen de indeling in een vaardigheidsklasse door de DTC. Indien er geen nader onderzoek is vereist zal de WenE binnen zeven dagen na de datum van het bezwaar hierop een schriftelijke uitspraak doen. Tegen deze uitspraak kan de trainer/coach, namens de bokser, niet in beroep gaan.

Download hier de loting voor het NK + het nieuwe wedstrijdreglement:

Loting-NK-2020.pdf
55,0 KB · Pdf · 16 jan. 2020
Boksbond-Wedstrijdreglementen-Januari-2020.pdf
483,0 KB · Pdf · 16 jan. 2020
Download alle bestanden
Zip
Deel dit bericht