Beste leden van de Nederlandse Boksbond,

Graag informeren we jullie hierbij over de meest recente ontwikkelingen op het gebied van internationaal boksen en de formele aanmelding van de Boksbond bij World Boxing. Inzake deze aanmelding stelt NOC*NSF zich terughoudend op, maar heeft ook schriftelijk bevestigd dat het de Boksbond vrij staat om zich bij World Boxing aan te melden en dat deze aanmelding geen gevolgen heeft voor het lidmaatschap van de Boksbond bij NOC*NSF.

In de afgelopen weken heeft overleg plaatsgevonden met de directie van NOC*NCS over de complexe internationale situatie waar we als Boksbond nu mee te maken hebben. Zoals bekend, is de IBA – op basis van een verstrekkend rapport – geroyeerd door het IOC en bovendien is boksen “on hold” gezet voor de Olympische Spelen in 2028. Het bestuur van de Boksbond constateert dat IBA een ramkoers voert ten opzichte van het IOC, die beide organisaties niet meer nader tot elkaar zal brengen.

In verband met de door velen voorziene IOC-beslissingen hebben enkele belangrijke bokslanden een nieuwe mondiale federatie opgericht, World Boxing genaamd. In de huidige oprichtingsfase hebben zich inmiddels al 27 bonden aangemeld voor het lidmaatschap van deze federatie. Op 25 november a.s. organiseert World Boxing haar eerste congres, waar de aanmeldingen geformaliseerd zullen worden naar een officieel lidmaatschap.

Het bestuur realiseert zich dat World Boxing op dit moment nog in ontwikkeling is, maar ziet dit initiatief als de enige manier om de bokssport Olympisch te houden. In dit vroege stadium zijn sterke Olympische bokslanden uit alle continenten vertegenwoordigd in World Boxing. Ook heeft er recent met succes een World Boxing Cup plaatsgevonden in Keulen, zulks met steun van het Duitse NOC en de Duitse overheid. Het begin is dus veelbelovend en het vereiste vervolgsucces is mede afhankelijk van de keuzes die wij als Nederlandse Boksbond (met andere nationale federaties) maken. Wij zien in andere landen ook dat NOC’s de nationale bond actief steunen om zich aan te melden bij World Boxing.

Het bestuur van de Boksbond heeft zich terdege gerealiseerd dat er discussie zou komen over de internationale ontwikkelingen. Daarom heeft afstemming plaatsgevonden met NOC*NSF en het Technisch Kader, om de besluitvorming te verduidelijken. Van belang is dat NOC*NSF schriftelijk heeft bevestigd dat de samenwerking met de Nederlandse Boksbond zal worden gehandhaafd, ondanks dat IBA is geroyeerd door het IOC. NOC*NSF heeft daarbij duidelijk laten weten dat zij blijft samenwerken met de Nederlandse Boksbond op het gebied van topsport en het bestuur blijft ondersteunen in het verdere proces.

In de afgelopen weken zijn verdere gesprekken gevoerd met NOC*NSF over de internationale ontwikkelingen en dan vooral over aansluiting bij World Boxing. Het NOC*NSF onderkent de complexe en ongewisse internationale situatie en stelt zich terughoudend op. Het advies aan de Boksbond is om de internationale ontwikkelingen te blijven volgen en een besluit te nemen als er meer duidelijkheid is. Tegelijkertijd heeft NOC*NSF expliciet bevestigd dat het de autonomie en besluitvorming van de Boksbond respecteert en dat de Boksbond derhalve vrij is in haar besluit over aansluiting bij World Boxing. Dat besluit heeft geen gevolgen voor het lidmaatschap van de Boksbond bij NOC*NSF.

Gelet op de enorme opgave om een nieuwe wereldboksbond zodanig vorm te geven, dat behoud van Olympisch boksen kansrijk wordt, is actieve ondersteuning van het initiatief World Boxing naar de stellige overtuiging van ons bestuur zeer urgent. Zonder een succesvolle oprichting van World Boxing gaan wij er immers van uit dat de boksport de Olympische status verliest.

De leden van de Boksbond hebben dergelijke ondersteuning mogelijk gemaakt, door tijdens de laatstgehouden ALV unaniem het volgende te besluiten:

  • In de wetenschap dat Olympisch boksen met de IBA niet meer mogelijk zal zijn, en het initiatief World Boxing gericht is op behoud van Olympisch boksen, is een statutenwijziging vastgesteld, op grond waarvan de Boksbond aansluiting zoekt bij de mondiale federatie.

  • Het lidmaatschap bij IBA zal op termijn opgezegd worden.

Anders dan bijvoorbeeld landen als de Verenigde Staten is ons bestuur niet gericht op snelle beëindiging van het IBA-lidmaatschap. Over de urgentie van aansluiting bij World Boxing wordt verschillend gedacht, maar ons bestuur schat die urgentie hoog in.

In de overweging dat de tussentijdse ontwikkelingen ondersteuning van het initiatief World Boxing alleen maar urgenter hebben gemaakt, kiest het bestuur ervoor om, in lijn met de unanieme besluitvorming van de ALV, de Nederlandse Boksbond formeel aan te melden als lid van World Boxing tijdens het congres op 25 november 2023. Tevens kiest het bestuur ervoor om het lidmaatschap van IBA voorlopig te continueren. Tijdens de eerstvolgende ALV zullen deze besluiten uiteraard worden besproken met de leden.

Met sportieve groet,

Namens het voltallige bestuur van de Boksbond:

Len Huard, Rob van de Watering, Abdillah el Ballouti, John Bersch, Brayn Russel, Jeremie Besson, Paul Wenting, Michel van Halderen, Bernard Janssen

Deel dit bericht