Het dagelijks bestuur van de Nederlandse boksbond heeft het initiatief genomen om een fonds op te richten ter ondersteuning van individueel bokstalent in Nederland. Hiermee speelt het bestuur in op de behoefte van verschillende boksers aan extra support.

De support kan worden gegeven in de vorm van financiële steun bij de aanschaf van materiaal, extra training(en) en vergoeding van reis- en verblijfkosten. Maar ook ondersteuning aan talentvolle boksers zodat deze meer tijd en ruimte kunnen creëren om aan het boksen te besteden.

Voor de Nederlandse boksbond is het vaak lastig hier wat in te kunnen betekenen. De bond is namelijk verantwoordelijk voor alle boksers en aangesloten bokscentra in Nederland en de ruimte om boksers individueel te ondersteunen is beperkt. Omdat het ontwikkelen van talent wel een belangrijk speerpunt voor de bond is, wil het bestuur met dit initiatief toch een impuls aan bokstalent kunnen geven.

Het talentenfonds wordt opgezet als een aparte stichting naast de boksbond en krijgt een eigen bestuur. Vanuit de boksbond zullen Abdilah el Ballouti (bestuurslid Topsport) en Jeroen van den Berg (penningmeester en Vicevoorzitter) in de stichting plaatsnemen. Daarnaast zullen er nog twee externe bestuursleden toetreden.

Op dit moment wordt er druk gewerkt aan de oprichting van de stichting en de fondsenwerving. Op de komende ledenvergadering wordt dit uitgebreid toegelicht. Tevens wordt dan een voorstel ingebracht om vanuit de boksbond een eerste storting in dit fonds te doen.

Komende maanden wordt ook gecommuniceerd wat de criteria zijn om voor financiële support in aanmerking te komen. Het is belangrijk om daar duidelijke en eenduidige richtlijnen voor op te stellen.

Met deze stap wil de boksbond een serieuze impuls geven aan de verdere ontwikkeling van talentvolle boksers in Nederland.

Deel dit bericht