Zoals eerder bericht staat de algemene ledenvergadering (ALV) op zondag 13 september geagendeerd. Vanwege de corona-uitbraak en de daarmee gepaard gaande maatregelen, vindt de ALV later plaats dan gebruikelijk en is er gekeken hoe de ALV voor iedereen zo veilig mogelijk kan worden ingericht. Zo is het mogelijk om de vergadering digitaal bij te wonen. Voor de fysieke bijeenkomst zijn de vereiste maatregelen getroffen. We willen u graag aan herinneren aan deze opties. Voor digitale deelname zullen wij de benodigde faciliteiten via internetverbinding aanbieden.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar secretariaat@nederlandseboksbond.nl. Geef daarbij alstublieft aan of u uw vereniging tijdens de ALV fysiek vertegenwoordigt of digitaal.

Let op! Aanmelden voor deelname is noodzakelijk! Ook als u digitaal wilt deelnemen.

In ons eerdere bericht verzochten wij u voor 4 september kenbaar te maken of u fysiek dan wel digitaal de ALV wilt bijwonen. Deze termijn is verlengd tot woensdag 9 september 2020. Wij verzoeken u uw aan- of afmelding dan ook tijdig door te geven. Zo hebben wij voldoende tijd de vergadering op locatie voor te bereiden.

Mocht u op de dag van de ALV gezondheidsklachten hebben, blijf dan alstublieft thuis, stuur een vervanger namens uw vereniging of neem digitaal deel aan de vergadering.

Aanvulling agenda: statutenwijziging

Het bestuur heeft onlangs de statuten laten moderniseren en wil bijgevolg de voorgestelde wijzigingen aanbrengen in de statuten. Voor de juridische ondersteuning heeft de NBB ondersteuning van een deskundige van vereniging en recht in het kader van een projectaanvraag bij de Stichting Nederland Sport. Binnen het project is eveneens een notaris betrokken die de aanpassingen kan in een notariële akte kan uitvoeren. Deze wijzigingen zullen in het document onderaan deze pagina aan de leden worden voorgelegd met het verzoek akkoord te gaan met de geadviseerde wijzigingen.

ALV agenda en stukken

De overige stukken voor de ALV zullen u per afzonderlijk bericht na woensdag 9 september per mail worden verzonden tezamen met de digitale uitnodiging (voor de leden die zich digitaal hebben aangemeld).

Wij hopen u te mogen begroeten op zondag 13 september.

AGENDA

 1. Opening door de voorzitter, ingekomen stukken, toelichting op de agenda en herdenking overleden leden.
 2. Vaststellen van de notulen van de algemene ledenvergadering van 26 mei 2019.
 3. Jaarverslag 2019
 4. Financieel verslag 2019 en accountantsverklaring Bondsbestuur
  1. Goedkeuring financieel verslag
  2. Verlenen decharge Bondsbestuur
 5. Statutenwijziging
 6. Jaarplan 2020
 7. Topsportprogramma
 8. Jaarverslagen van de bondscommissies
  1. Districtscommissies
  2. Medische Commissie
  3. Commissie Opleidingen
  4. Commissie W&E
  5. Commissie Scheidsrechters/Juryleden
 9. Vacatures en benoemingen Bondsbestuur
  1. Herbenoeming bestuurslid Alex van Klooster
  2. Jubilarissen
 10. Rondvraag
ALV 13 sept 2020
29-06-2020-Beoordeling-en-advies-statuten-Nederlandse-Boksbond.docx
123,2 KB · Word · 07 sep. 2020
Deel dit bericht