Het bestuur wil graag de recente gebeurtenissen omtrent de International Boxing Association (IBA) en World Boxing toelichten. De situatie heeft zich snel ontwikkeld en het is essentieel dat onze leden zijn geïnformeerd.

De feiten

Brief van IBA van 14 april 2023

Op vrijdag 14 april jl. heeft IBA een brief gestuurd naar het bestuur van de Nederlandse Boksbond met vragen over de ondersteuning en participatie bij de oprichting van World Boxing en welke sancties de Nederlandse Boksbond zal treffen tegen individuen die betrokken zijn bij World Boxing.

Reactie van de NBB van 2 mei 2023

Het bestuur heeft deze brief van IBA van 14 april jl. vervolgens besproken tijdens de bestuursvergadering, en er is advies ingewonnen bij NOC*NSF en juridische adviseurs. Het bestuur heeft voorts vernomen dat ook andere nationale bonden een dergelijke brief hebben ontvangen.

Na het inwinnen van advies en informatie heeft het bestuur per brief van 2 mei jl. de vragen van IBA beantwoord:

  1. de Nederlandse Boksbond neemt niet deel aan World Boxing en een dergelijk besluit kan ook niet worden genomen door het bestuur, omdat dat is voorbehouden aan onze ledenvergadering;
  2. dat volgt namelijk uit de regelgeving en governance die van toepassing is op de Nederlandse Boksbond;
  3. ook volgt uit onze statuten dat het bestuur van de Nederlandse Boksbond geen sancties kan opleggen tegen bijvoorbeeld een gekozen voorzitter van het bestuur, omdat een dergelijk besluit is voorbehouden aan de ledenvergadering;
  4. de ledenvergadering heeft genoemde besluiten ook nog niet genomen;
  5. onze voorzitter, Boris van der Vorst, heeft reeds aangekondigd dat hij terugtreedt als voorzitter en bestuurslid van de Nederlandse Boksbond.

Boxing Independent Integrity Unit

Het bestuur van de NBB heeft deze brief van 2 mei jl. tevens in kopie verzonden naar de zogeheten Boxing IndependentIntegrity Unit (BIIU) van IBA, alsook naar Professor McLaren, welke door IBA zijn aangesteld om de processuele waarborgen en integriteit bij IBA te waarborgen. Processuele waarborgen zijn bijvoorbeeld geheimhouding en het recht om te worden gehoord.

Binnen een half uur na verzending van onze brief is de inhoud van onze brief gelekt naar de media. In een eerste publicatie op www.insidethegames.biz (het vaste medium van IBA) werd de inhoud zelfs verdraaid.

Brief van IBA van 13 mei 2023

Op vrijdag 13 mei jl. heeft IBA wederom een brief met vragen gestuurd naar het bestuur van de Nederlandse Boksbond. In die brief doet IBA (onjuist) voorkomen dat het bestuur niet zou hebben gereageerd op IBA’s eerdere brief van 14 april, en dreigt IBA om de Nederlandse Boksbond te schorsen als dezelfde vragen niet worden beantwoord vóór 18 mei om 17:00 uur. Het bestuur is ermee bekend dat ook weer diverse bonden eenzelfde brief hebben ontvangen.

Het is overigens opmerkelijk dat IBA kennelijk zelf een procedure is gestart tegen de Nederlandse Boksbond. IBA heeft namelijk via www.insidethegames.biz aangekondigd dat zij hiervoor de BIIU zou hebben ingeschakeld: https://www.insidethegames.biz/articles/1136971/iba-formal-proceedings-world-boxing

Reactie van de NBB van 18 mei 2023

Op 18 mei jl. heeft het bestuur na overleg met NOC*NSF en juridische adviseurs gereageerd op de brief van IBA van 13 mei jl. Het bestuur heeft er daarbij op gewezen dat de brief van IBA op een misverstand moet berusten, omdat het bestuur wel degelijk heeft gereageerd op de eerdere vragen van IBA en omdat de ontvangst daarvan ook door IBA is bevestigd. Voor de goede orde heeft het bestuur de eerdere reactie van 2 mei jl. nogmaals toegestuurd (als bijlage bij de brief van 18 mei). Volledigheidshalve heeft het NBB-bestuur de vragen van IBA nogmaals beantwoord.

Tenslotte heeft het NBB-bestuur IBA verzocht om het ertoe te leiden dat de procedurele waarborgen worden nageleefd, en waar nodig de gelegenheid te geven om gehoord te worden, zodat eventuele misverstanden kunnen worden voorkomen en onjuiste aannames van IBA kunnen worden weggenomen. Het bestuur heeft een kopie van haar brief van 18 mei wederom verzonden naar de BIIU en Professor McLaren, zodat zij op de hoogte blijven van de gang van zaken zoals door IBA ingezet.

Ondertussen heeft het bestuur voorzorgsmaatregelen getroffen voor het geval dat het bestuur van IBA (buiten de BIIU om) zou besluiten om de Nederlandse Boksbond toch te schorsen.

Zo is er contact gezocht met NOC*NSF. NOC*NSF heeft desgevraagd reeds bevestigd dat zij de Nederlandse Boksbond en TeamNL zal blijven steunen, ook in het geval dat IBA onverhoopt toch een schorsing zou opleggen.

Verder hebben we nogmaals geverifieerd dat IBA geen enkele rol speelt in de Olympische Spelen van 2024 of in de voorbereidingen daarvoor. De reden hiervoor is dat IBA al sinds 2019 is geschorst door het IOC, en daarmee heeft het IOC ook de verantwoordelijkheid voor de kwalificatie- en olympische wedstrijden ontnomen. Het IOC heeft die verantwoordelijkheid toebedeeld aan de Paris 2024 Boxing Unit. Een eventuele schorsing door IBA heeft aldus geen gevolgen voor deelname aan de European Games en de Olympische Spelen. Er is dus niets dat NBB-boksers verhindert om deel te nemen aan die boksevenementen.

De brief van IBA van 22 mei 2023

IBA heeft op 22 mei een brief gestuurd naar de NBB, waarin staat dat IBA’s bestuur heeft besloten om de Nederlandse Boksbond te schorsen. Diverse andere bonden, waaronder die van Duitsland, Zweden, Nieuw-Zeeland en Tsjechië, zijn ook geschorst.

IBA noemt in haar brief helaas niet op welke gronden haarbestuur heeft besloten tot schorsing. Op de website van IBA staat echter dat voorgenoemde bonden zijn geschorst omdat zij zich niet expliciet zouden hebben gedistantieerd van World Boxing. Overigens heeft IBA in haar eerdere brieven niet gevraagd of de Nederlandse Boksbond zich expliciet distantieert van World Boxing, maar blijkt uit de reactie die wij hebben gestuurd volstrekt duidelijk dat de Nederlandse Boksbond op dit moment geen deel uitmaakt van World Boxing.

Verder stelt IBA op haar website dat de Nederlandse Boksbond de gelegenheid is gegeven om te worden gehoord. Die mededeling is absoluut onjuist. Hoewel wij IBA en BIIU hebben verzocht om te worden gehoord, zijn wij niet gehoord en hebben wij die gelegenheid ook niet gekregen.

Het vervolg

Het moge duidelijk zijn dat wij ons niet kunnen vinden in het schorsingsbesluit. Dat geldt ook voor het proces dat IBA heeft gevolgd om tot dit besluit te komen, welk proces volgens ons in strijd is met IBA’s eigen regelgeving. We zien dan ook gronden voor het voeren van een procedure bij de Court of Arbitration for Sport (CAS). We weten echter ook uit eerdere ervaringen dat IBA een beslissing van het CAS niet altijd als bindend beschouwt.

Voor nu vinden we het belangrijk om te benadrukken dat het schorsingsbesluit op dit moment nauwelijks invloed heeft op de Nederlandse Boksbond en haar leden:

  • Het staat TeamNL en onze officials geheel vrij om deel te nemen aan de Olympische kwalificaties en Spelen. IBA speelt daarin geen rol omdat IBA geschorst is door het IOC.
  • Volgens IBA’s eigen regelgeving zijn er geen beperkingen ten aanzien van de deelname van TeamNL aan wedstrijden.
  • NOC*NSF blijft ons steunen gedurende periode dat we zijn geschorst.

We zullen op de ALV in overleg met onze leden treden om te bepalen hoe we verder gaan.

Mochten er naar aanleiding van dit bericht vragen zijn, dan zullen wij die graag centraal beantwoorden. U kunt eventuele vragen insturen via het volgende e-mailadres: info@boksen.nl

Deel dit bericht