Beste leden van de Nederlandse Boksbond,

Hierbij nodigen we jullie van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering van onze vereniging. Deze zal plaatsvinden op zaterdag 26 juni 2021 om 13:00 uur. In het licht van de huidige Covid19- restricties is er beperkte ruimte om de ledenvergadering fysiek bij te wonen. Wij willen u derhalve verzoeken de vergadering via digitale wijze te volgen.

Naast de reguliere en noodzakelijke agendapunten behandelen wij voorts andere thema’s. Om de raadpleging en discussie in goed orde te laten verlopen verzoeken wij u uw schriftelijke vragen en andere opmerkingen voorafgaand de vergadering aan ons kenbaar te maken. Deze vragen kunnen tot uiterlijk zaterdag 19 juni 2021 worden gemaild naar info@boksen.nl. We zullen vervolgens de ingekomen berichten bespreken en beantwoorden tijdens de digitale ALV.

Wilt u de digitale vergadering bijwonen? Stuurt u ons dan uiterlijk 12 juni 2021 een e-mail naar info@boksen.nl met uw contactgegevens, lidmaatschapsnummer dan wel de naam van uw bokscentrum. U krijgt dan uiterlijk een dag van tevoren een e-mail met daarin een link naar de vergadering waarmee u de vergadering via beeldbellen kunt volgen. U hoeft hiervoor slechts te beschikken over een computer of smartphone met toegang tot internet. Indien u de vergadering fysiek wil bijwonen op locatie: Boks Academie Nijmegen, Waalbandijk 10D, 6541 AJ Nijmegen, dan dient u uiterlijk 12 juni 2021 een plek te reserveren via bovengenoemd e-mailadres. Maar let op: doe dit tijdig, want er is beperkte ruimte.

De verkorte agenda ziet er als volgt uit:

 1. Opening door de voorzitter
 2. Vaststellen van de notulen van de algemene ledenvergadering van 13 september 2020
 3. Jaarverslag 2020
 4. Financieel verslag 2020 en accountantsverklaring
  1. Goedkeuring financieel verslag
  2. Verlenen décharge Bondsbestuur
 5. Herziening districtscommissies
 6. Voorstel contributiecompensatie voor 2021
 7. Topsportprogramma
 8. Jaarplan 2021
 9. Meerjarenbeleidsplan 2021-2024
 10. Jaarverslagen van de bondscommissies
 11. Vacatures en benoemingen Bondsbestuur
  1. (her)benoeming bestuursleden: Abdillah el Ballouti (secretaris), Jeroen van den Berg (penningmeester), Peter van Veen (vicevoorzitter), John Bersch (bestuurslid)
  2. Benoeming(en) lid van verdienste/erelid/bondsridder: Rudi Lubbers (bondsridder)
 12. Rondvraag
 13. Sluiting

De volledige agenda en de notulen van de vorige vergadering kunt u onderaan deze pagina downloaden. De concept-jaarrekening en het meerjarenbeleidsplan zullen ter zijner tijd met u worden gedeeld.

We hopen op uw digitale komst en zien uw vragen met belangstelling tegemoet.

notulen-ALV-2020.pdf
251,4 KB · Pdf · 20 mei 2021
agenda-voorjaars-ALV-2021.pdf
147,1 KB · Pdf · 20 mei 2021
Download alle bestanden
Zip
Deel dit bericht