Als bestuur spreken wij de hoop uit dat dit bericht u en uw naasten in gezondheid bereikt. Het zijn voor velen verdrietige tijden, ons medeleven gaat uit naar één ieder die door deze crisis wordt geraakt.

Reeds eerder is het voornemen van het bestuur gecommuniceerd om de ledenvergadering zowel fysiek als digitaal te organiseren op zondag 13 september 2020 op de sportschool Burning Heart (1053), gevestigd aan de Franciscusweg 307 te Hilversum. De ledenvergadering start om 13:00 uur.

Omwille van de te treffen veiligheidsmaatregelen vragen wij u tijdig, uiterlijk 4 september 2020, kenbaar te maken of u de ledenvergadering fysiek of digitaal wilt bijwonen. U kunt zich voor de ledenvergadering aanmelden door een e-mail te sturen naar secretariaat@nederlandseboksbond.nl. Vergeet daarbij niet uw voorkeur voor een fysieke of digitale presentie door te geven. Alle leden ontvangen tijdig een e-mail met daarin aanvullende informatie, een link naar de vergadering en de bijbehorende stukken.

Agenda

 1. Opening door de voorzitter, ingekomen stukken, toelichting op de agenda en herdenking overleden leden.
 2. Vaststellen van de notulen van de algemene ledenvergadering van 26 mei 2019.
 3. Jaarverslag 2019
 4. Financieel verslag 2019 en accountantsverklaring Bondsbestuur
  1. Goedkeuring financieel verslag
  2. Verlenen decharge Bondsbestuur
 5. Jaarplan 2020
 6. Topsportprogramma
 7. Jaarverslagen van de bondscommissies
  1. Districtscommissies
  2. Medische Commissie
  3. Commissie Opleidingen
  4. Commissie W&E
  5. Commissie Scheidsrechters/Juryleden
 8. Vacatures en benoemingen Bondsbestuur
  1. Herbenoeming bestuurslid Alex van Klooster
  2. Jubilarissen
 9. Rondvraag

Het financieel verslag zal u in een begeleidende e-mail worden toegezonden. Voor een ordentelijke verloop van de vergadering verzoeken wij de leden die de vergadering digitaal willen bijwonen, uiterlijk donderdag 10 september om 13:00 uur de gerezen vragen per e-mail naar secretariaat@nederlandseboksbond.nl toe te zenden. Uiteraard heeft u ook bij ten tijde van de vergadering aanvullende ruimte vragen te stellen.

Wij hopen op uw deelname.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van de Nederlandse Boksbond.

Bekijk hier de notulen van de vorige ALV (mei 2019):

Notulen-ALV-mei-2019.f1597507891.pdf
788,6 KB · Pdf · 15 aug. 2020
Deel dit bericht